Menneskets 12 sanser 

Som mennesker forbinder vi os med, og oplever verdenen gennem 12 sanser.

Et tydeligere blik for disse sanser kan være en stor hjælp til at blive opmærksomme på og genkende ubalancer, som indikatorer på forskellige udfordringer hos børn, eks. ADHD.

De tolv sanser er delt op i følgende:

De nedre sanser - forbundet med stofskifteområdet
Følesansenden sans hvormed vi forbinder/afgrænser os fra verdenen
Livssansensom vi kun mærker når vi har en fysisk/psykisk ubalance, dvs. når vi har ondt eller ubehag
Egenbevægelsessansenden sans vi bruger, når vi bevæger os fra et sted til et andet
Ligevægtssansenhvormed vi orienterer os i forhold til det omgivende rum

De mellemste sanser - forbundet med det rytmiske område
Lugtesansensom vi ikke kan afgrænse individuelt, idet lugte overvælder os.
Smagssansenden sans hvormed vi lærer os, hvad der smager godt og skidt
Synssansener involveret i alle øvrige sanser og bruges i samarbejde med dem
Varmesansenregulerer vores indre varme. Varme frembringes ved indre aktivitet og bringer forandringer

De øvre sanser – forbundet med nerve-sanseområdet
Høresansener et socialt organ hvormed mennesket lytter i forhold til højde/dybde, hurtigt/langsomt osv.
Tale-/sprog sansenskelner mellem musik og ord. Sproget forbinder os med de højere væsner
Tankesansenden sans hvormed vi følger og forstår andres tanker
Jeg-sansenden sans hvorigennem vi mærker og genkender andre mennesker som individuelle væsner

Generelt er alle sanser berørt i forbindelse med ADHD, idet sanserne indbyrdes har forbindelse med hinanden, og mange genkender nok den særlige følsomhed nogle børn har i forhold til smag, lugt og berøring, mens andre sanser som varmesans og livssans er mere lukket. Hos små børn vil det være de nedre sanser, som er relevante at se på, idet de udvikles gennem de første år, og derfor også nemt kan iagttages.

Følesansen
Som nævnt er følesansen den sans, hvormed vi både forbinder og afgrænser os i forhold til omgivelserne og andre mennesker. Dette indebærer en længsel efter sammenhørighed og sammensmeltning, og samtidig et behov for at kende egen fysiske afgrænsning. Gennem følesansen sker en opvågnen af bevidstheden både omkring den fysiske, sjælelige og åndelige afgrænsning.

Børn med ADHD har ofte svært ved at mærke denne afgrænsning. Ofte kommer de for tæt på andres fysiske grænse, mens de reagerer voldsomt, hvis andre kommer for tæt på dem. De kan have svært ved fysisk berøring og reagerer vigende på fysisk kontakt uanset hensigten. Omvendt kan de have et stort behov for ’sammensmeltning’, og søger den følelsesmæssige sammenhørighed både med andre børn og voksne. Dette betyder at de både optræder overskridende i forhold til andres grænser og afvisende i forhold til egne.

Livssansen

Livssansen er som udgangspunkt en sans vi ikke mærker, så længe vi er i trivsel. Det er nemlig en sans der fortæller os, at når vi har en ubalance enten fysisk eller psykisk, f.eks. når vi har ondt i hovedet, føler sult og tørst eller er syge. Gennem livssansen lærer vi smerte og ubehag at kende. Og det er nødvendigt af lære disse følelser at kende, da det er herigennem vi udvikler os og herigennem vores samvittighed udvikles.

Mennesker med ADHD har ofte svært ved at håndtere ubehag og smerte samtidig med, at de mere eller mindre konstant mærker deres livssans. De er sansemæssigt overstimuleret og hypersensitive og mærker omverdenen instinktivt og intuitivt. Livssansens aktivitet skyldes ikke kun fysiske og sansemæssige ubehag, men også en særlig følsomhed i forhold til egene ubalancer i de fire legemer. Det konstante ubehag kan komme til udtryk som impulsivitet og hyperaktivitet som henholdsvis reaktion på eller afledning af følelserne.

Det er vigtigt både at have forståelse for den udfordring der ligger i ovenstående, men samtidig vigtigt at arbejde med at lære at håndtere ubehaget konstruktivt, da det er herigennem vi udvikler os som samvittighedsfulde mennesker. 

Egenbevægelsessansen.

Egenbevægelsessansen er den sans vi gør brug af, når vi bevæger os fra ét punkt til et andet. Vi lægger en plan, før vi bevæger os fra punkt A til punkt B. Sansen udvikles i 6-12 mdr. alderen og er vigtig for fornemmelsen af tid og rum.

Ubalance i denne sans, gør det vanskeligt at orientere sig i, hvordan man kommer fra A til B. Børn med ADHD er tidligere blevet beskrevet som ’fumle- tumlebørn’, idet de ikke tager højde for, hvad de møder på deres vej, og derfor kommer til at vælte og skubbe til ting. Egenbevægelsessansen fungerer i samarbejde med ligevægtssansen.

Ligevægtssansen.

Ligevægtssansen er afgørende for os som opretstående mennesker. Vi holder ligevægten ved at orientere os i forhold til rummet vi bevæger os i og evnen til ’at fylde det ud’. Vi opretholder ikke kun ligevægten i forhold til det fysiske rum, men også i forhold til det sjælelige/åndelige rum, idet vi mærker vores eget personlige ståsted i forhold til det fælles sociale rum. Vi bruger også ligevægtssansen til at orientere os i forhold til retninger.

Når vi er usikre på vores eget personlige ståsted/rum føler vi angst, idet vi ikke kan udfylde rummet. Denne angst ses ofte hos både børn og voksne med ADHD, ved at de ikke kan lide at være i nye omgivelser, ligesom de ikke bryder sig om at være i større forsamlinger. Ubalancer i ligevægtssansen betyder også at det kan være svært at holde sig opret stående/siddende, og at man derfor falder f.eks. ned ad stolen uden grund.

Som sagt er ubalancerne i de nedre sanser umiddelbart til at iagttage hos mindre børn, mens det hos større børn, unge og voksne er relevant at kigge på andre sanser. Ubalancer i de nedre sanser vil hen ad vejen kunne ses i de øvre sanser, idet de spejler sig i dem således:

Jeg-sansen spejler følesansen
Tankesansen spejler livssansen
Talesansen spejler egenbevægelsessansen
Høresansen spejler ligevægtssansen

I forbindelse med ADHD er hovedsymptomerne opmærksomhedsforstyrrelse, impulsivitet og hyperaktivitet, men også andre ubalancer kendetegner børn og voksne med diagnosen ADHD. F.eks. lavt arausel niveau, manglende udskillelse/genoptagelse af Dopamin, manglende evne til at planlægge/strukturere, usikkerhed om egne og andres grænser, svært ved overgange, angst, og hypersensitivitet.

I forbindelse med ADHD og autismespektrum-forstyrrelser kan det være relevant at kigge på sanserne i sammenhæng med det tredelte menneske og menneskets fire væsensled.

 

Som voksne kan vi gennem objektive iagttagelser og beskrivelser bidrage til at børn får bedst mulig støtte både pædagogisk, terapeutisk og medicinsk. Vi skal som pædagoger og forældre ikke diagnosticere, men vi kan bidrage til det fælles billede i det tværfaglige samarbejde omkring de børn, vi har ansvar for i dagligdagen.

 

For nærmere kendskab til vores 12 sanser henvises til Albert Soesmans bog:  ”De tolv sanser – Sjælens porte” som er skrevet med udgangspunkt i det antroposofiske menneskebillede.

 

Susanne Ledam

Pædagogisk vejleder for unge med ADHD og autismeforstyrrelser