Hvad er Rytmisk Massage?

Det korte svar er, at det er en blid massage som hjælper mennesket til at komme til ro og på plads i sit legeme. Mange massageformer bevirker smerte og skubber mennesket ud af sig selv.

Her er der ikke smerte, men det handler om at skabe rum og plads til at man kan ånde i sit væv og sin krop. Nærvær og bevidsthed er nøgleordene.

Den mere udførlige beskrivelse af massageformen følger her:

 Rytmisk Massage

Rytmisk Massage er en medicinsk massage terapi, som tager udgangspunkt i hele mennesket og væsensleddenes indgriben i de tre forskellige funktionsområder i menneskets organisme.

Rytmisk Massage er oprindelig udviklet af Dr. Ita Wegman og senere videreudviklet af Dr. Margarethe Hauschka og kaldes derfor også Hauschka Massage.

 • Historik

Det at binde og løsne sammenhængen mellem krop og sjæl var for de gamle kulturer selvfølgelige begreber.

Hippokrates havde den anskuelse, at der ikke fandtes noget bedre for at hjælpe sjælen til at føle sig godt tilpas i kroppen, end gymnastik og massage, med andre ord aktiv og passiv bevægelse. Grækernes rest af deres mysterietradition kan vi i dag begrunde åndsvidenskabeligt.

Da resterne af den hippokratiske viden var forsvundet og kristendommen holdt sit indtog, trådte kropsplejen helt i baggrunden.

Først i nyere tid kom en personlighed frem; svenskeren Per Henrik Ling, som gjorde gymnastik og massage gældende igen i hele verden.

Det vi i dag betegner som ’Svensk Massage’ går hovedsagligt tilbage til hans arbejde.

Ita Wegman (f. 22. febr. 1876) rejser som 25 årig til Holland for at studere kropsterapi og tereapeutisk gymnastik og massage. På Dr. Thure-Brandts Institut tager hun eksamen i Svensk Tereapeutisk Massage og Fysioterapi.

Ved senere at gennemarbejde dette felt efter åndsvidenskaben, udviklede Ita Wegman i samråd med Rudolf Steiner den Rytmiske  Massage.

I 1929 begynder Dr. Margarethe Hauschka (f. 6. aug. 1896) på Ita Wegman klinikken i Arlesheim og bliver her ansvarlig for Rytmisk Massage og Kunstterapi.

I 1942 bliver hun gift med Rudolf Hauscka og i 1950 kommer hun til Boll/Eckwälden i Syd Tyskland og starter kurser op som kulminerer med åbningen af ’Skolen for Kunstterapi og Rytmisk Massage’, som stadig aktivt fungerer og uddanner tereapeuter i dag.

 • Rytmisk Massage og det tre-delte menneske

Rytmisk Massage tager udgangspunkt i det antroposofiske menneskebillede hvor den levende organisme ses med de tre store funktionsområder:

Nerve-Sansesystemet med de formende, nedbrydende og bevidshedsskabende kræfter.

Stofskifte-systemet med de varmende, opløsende og regenererende processer.

Regulerende mellem disse to har vi det Rytmiske-system med hjerte, lunger og kredsløbsformidlende funktioner.

Situationen og tilstanden omkring disse tre overordnede systemer danner det primære grundlag for tilrettelæggelsen af den individuelle behandling.

I behandlingen med Rytmisk Massage kan man fremme opbygning, udskillelse, varme- og åndingsprocesser m.m. set ud fra disse større billeder.

Ved sygdomstilstande som ligger meget dybt i organismen er der i den Rytmiske Massage mulighed for at arbejde ud fra 5-stjerne formen (Hoved-Arme-Ben) og udføre en Pentagram behandling; udskillende, opbyggende, beroligende m.m. afhængig af behovet. En hjælp til at Jeg’et kan gribe dybere ned i det æteriske legeme. Et eksempel kan være nerve-sanse mæssige sygdomme med dybe forbindelser langt tilbage.

 • Rytmisk Massage og væsensleddene

I hver af de tre ovennævnte funktionsområder griber Jeg’et, Astrallegemet, Æterlegemet og det Fysiske ind på forskellig vis.

For at nærme sig et tydeligere billede heraf, spørges ind til indsovning og hele søvnrytmen. Gerne suppleret med blodtryk og puls.

Væsensleddene er repræsenteret igennem elementerne varme, luft, væske og fysisk substans.

Vævstemperatur, muskelspændinger, ødemer, vævselasticitet, aflejringer og deformationer i knogler og led afspejler organismens tilstand i vævet.

I den Rytmiske Massage findes forskellige greb, som hver har en mere direkte forbindelse til det/de af væsensleddene som ønskes stimuleret og integreret i det pågældende område. Den bærende kvalitet i alle grebene er det fænomen som har givet metoden navn, nemlig rytme. I ethvert massagegreb er der et element af denne rytme – vekslen mellem at binde og løsne.

Massagen giver signaler til processer som er svage, om at blive aktive og andre som er forkrampede om at løsne sig, og mange af bevægelserne gentages tre gange for at nå dybere.

 • Rytmisk Massage og Menneskets 'kerneområde'

I den Rytmisk Massage lægges vægt på at skabe rum til det frie område for Jeg’et omkring hjerte og brystkasse, hvilket bl.a. kan ses ved at greb langs rygsøjlen har retning udefter for netop at give plads her.

Samtidig er dette også en vigtig viden i f.t. behandling af højre- eller venstre-sidet – for- og bagside problematikker i organismen m.m.

 • Rytmisk Massage og de 12 sanser

I forhold til massagen vil det være relevant at beskrive følesansens forbindelse til Jeg-sansen.

Ved berøring bliver jeg bevidst om min egen fysiske grænse til omverdenen, og vækker en indre aktivitet i mig som jeg skal forholde mig til. En slags viljesproces.

Følesansen gør mig opmærksom på mig selv; på mit Jeg.

Følesansen er den mest fysiske sans mens Jeg-sansen er den mest åndelige sans. Hvis min følesans vitaliseres kan selv min Jeg-sans blive mere levende og nærværende. (Læs evt. særskilt artikel om Menneskets 12 sanser af Susanne Ledam)

 • Organbehandlinger

I en behandling med Rytmisk Massage indgår også massage af vores organer, som hver har deres indre rytme. Lette lemniskater og cirkulære former over nyrer, lever, milt, hjerte og blære afhængig af den enkeltes behov.

Hertil anvendes normalt de tilhørende metalsalver fra Wala og Weleda.

 • Rytmisk Massage anvendt i forskellige sammenhænge

       -        Almindelige mennesker med forskellige vanskeligheder ved at finde balancen mellem væsensleddene, inkarnationsvanskeligheder, organrelaterede                sygdomme, almen hjælp til opbyggende og/eller udskillende kræfter m.m.

-        Udviklingshæmmede

-        Epilepsi-patienter

-        Børn med specialbehov på skolerne

 

 Den Rytmiske Massage har vist gode resultater ved bl.a.:

 • Fordøjelsesproblemer
 • Hovedpine og Migræne
 • Ryg- og ledsmerter
 • Depressioner
 • Kredsløbsforstyrrelser
 • Stresstilstande
 • Udbrændthed
 • Uro og Nervøsitet
 • Søvnproblemer
 • Visse angsttilstande
 • Inkarnationsproblemer generelt
 • Åndedrætsforstyrrelser
 • Epilepsi

Den Rytmiske Massage er i dag anvendt i stigende grad i Schweiz, Tyskland, England og ikke mindst på ”Vidarklinikken” i Sverige. Massagen udgør oftest én af terapiformerne for patienterne, da effekten af den medicinske behandling og de andre terapier forøges og understøttes, ikke mindst tidsmæssigt.

 

 • Rytmisk Massage i vores tid

I vores tid kan vi opleve at mange mennesker bliver mere sensible, mere løse forbundet. Vi kan lettere blive 'revet' fra hinanden og mærke nogle af de kræfter vi består af...

Dette ses hos både børn og voksne og giver sig bl.a. til syne ved nervøsitet, søvnproblemer, stress og angst i forskellige former.

Den Rytmiske Massage giver nogle afgørende muligheder for at hjælpe mennesket til at holde den rette forbindelse til det fysiske legeme.

Massagen kan naturligvis ikke stå alene, men skal gerne opfølges af en større viden om de åndelige kræfter i mennesket og verden.

Medicinsk betragtet er Rytmisk Massage en Massage-Terapi som hjælper mennesker med at kunne holde harmonisk sammen på sig selv, og være til stede i hele sit legeme, og dermed skabe fundament for, at vi som mennesker bedre kan stå og virke her på jorden.